BROOKLYN WEATHER

Living Legacy: The Ramban

  • Apr 18 2024
  • |
  • 3:37 PM

Living Legacy: Rav Betzalel Ya’ir Danziger of Lodz-Aleksander

Yehuda Alter The 25th of Adar marks the yohrtzeit of Rav Betzalel Ya’ir of Lodz-Aleksander, the son of Rav Yechiel Danziger who.... read more

Living Legacy: The Yesod V’Shoresh Ho’avodah

Yehuda Alter The 18th of Adar marks the yohrtzeit of Hago’on hakodosh Rav Aleksander Zyskind, the author of Yesod v’Shoresh.... read more

Living Legacy: Rav Moshe Yehoshua Heschel Orenstein ABD Rohotin

by  Yehuda AlterThe.... read more

Living Legacy: Rav Chaim Yosef Gottlieb of Stropkov

Yehuda Alter 4 Adar II marks the yahrtzeit of Rav Chaim Yosef Gottlieb of Stropkov, author of Tiv Gittin V’Kiddushin, a.... read more

Living Legacy: Rav Yosef Shaul Natensohn, Author of Sho’el Umeishiv

Yehuda Alter The 27th of Adar marks the hillula of one of the greatest luminaries of prewar Poland, Rav Yosef Shaul.... read more

Living Legacy: The Bach

Yehuda Alter The 20th or Adar marks the yohrtzeit of Rav Yoel Sirkis, author of the Bayis Chodosh, known as the Bach—a great.... read more

Living Legacy: Rebbe Zusha Plotzker

Yehuda Alter The 6th of Adar Aleph marks the yohrtzeit of Rebbe Aleksander Zusha Kahana, author of Toras Kohen, ABD Shedletz and.... read more

Living Legacy: The Kedushas Yom Tov of Sighet

Yehuda AlterThe 29th of shevat marks the yohrtzeit of Rav Chananya Yom Teitelbaum, known as the.... read more

Living Legacy: Rav Shlomo Yehoshua Dovid of Radzimin

Yehuda Alter The 15th of Shevat marks the yohrtzeit of the Radziminer Rebbe, author of Likutei Re’em. He was the son of Rav.... read more

Living Legacy: Rav Dov Ber Lablovitch, ABD Kiskoros

Yehuda AlterThe 8th of Shevat marks the yohrtzeit of Rav.... read more

Living Legacy: Rav Nosson Nota (Lehrer) of Chelem

Yehuda Alter Rosh Chodesh Shevat marks the yohrtzeit of Rav Nosson Nota of Chelem, author of Neta Sha’ashuim. He was the son of.... read more

Living Legacy: Rav Aryeh Leib of Ozarow

Yehuda Alter The 23rd of Teves marks the yohrtzeit of Rav Aryeh Leib Epstein of Ożarów, known as Rav Leibish of Opole, a great.... read more

Living Legacy: Rav Elozor Rubin, zt”l, the Sassover Rebbe

Yehuda Alter This week’s ‘living legacy’ profiles a great tzaddik who resided on the Lower East Side of New York and was.... read more

Living Legacy: Rav Shloime Zilberstein of Grosswardein

Yehuda Alter The ninth of Teves marks the yohrtzeit of Rav Shlomo Silverstein of Grosswardein, author of Ohel Shlomo, and a great.... read more

Living Legacy: Rav Akiva Sofer of Pápa

YS Gold The seventh day of Chanukah marks the yohrtzeit of Rav Akiva Sofer, the son of Rav Shimon of Krakow, author of Michtav.... read more

Living Legacy: Rav Moshe’le Dezher

Yehuda AlterThe 24th of Kislev marks the yohrzeit of Rav Moshe.... read more

Living Legacy: Rav Yosef Yoizel Horowitz, the Alter of Novarodok

Yehuda AlterThe 17th of Kislev marks the yohrtzeit of the Alter of Novarodok, the founder of the.... read more

Living Legacy: Rav Nota Volf Lieber, Raavad of Pressburg

Yehuda Alter The tenth of Kislev marks the yohrtzeit of a great.... read more